Disclaimer

Privacy verklaring van je persoonsgegevens
Het Centrum voor Tantra vindt je privacy erg belangrijk en zal dan ook zorgvuldig met de door jou verstrekte persoonsgegevens omgaan. Wij gebruiken je gegevens voor onze administratie, om je te informeren over ons werk en voor een enkele functie binnen deze site. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden. Je kunt je gegevens op ieder moment opvragen en/of laten wijzigen via onze administratie.

Informatie van derden, projecten en diensten
Verwijzingen of links naar andere sites die niet het eigendom zijn van het Centrum voor Tantra, zijn slechts opgenomen ter informatie van de gebruiker van deze site. Hoewel het Centrum voor Tantra uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele projecten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het Centrum voor Tantra geeft geen enkele garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van dergelijke sites.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle op deze site afgebeelde gegevens, waaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels)namen en logo's zijn in eigendom of licentie bij het Centrum voor Tantra en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. De (intellectuele) eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze site. De inhoud van deze site mag slechts worden gebruikt voor niet-commerciële privé-doeleinden. Het is de gebruiker van deze site niet toegestaan de inhoud van deze site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke, toestemming van het Centrum voor Tantra.

Geen aansprakelijkheid
Iedere aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van toegang tot en gebruik van deze site wordt door het Centrum voor Tantra uitdrukkelijk afgewezen. Tevens wordt geen garantie geboden voor het foutloos en ononderbroken functioneren van deze site. Alhoewel het Centrum voor Tantra zich tot het uiterste inspant om de inhoud van deze site zo actueel en volledig mogelijk te houden, kan zij geen enkele garantie bieden voor de nauwkeurigheid, geldigheid, volledigheid of actualiteit van de informatie die op deze site wordt gepubliceerd of waartoe via deze site toegang wordt geboden. Het Centrum voor Tantra aanvaardt in dat verband geen enkele aansprakelijkheid.

Data en prijzen
Het Centrum stelt nadrukkelijk dat de informatie, waaronder data en prijzen, gepubliceerd wordt onder voorbehoud van wijziging.

Klachtenservice
Wij stellen het bijzonder op prijs wanneer je je vraag, probleem of klacht aan ons kenbaar maakt. Alleen dan kunnen wij immers proberen een passende oplossing te vinden. Bovendien biedt het ons de kans om de service aan je te verbeteren. Wil je ons zo nodig een email sturen?